Nazwa projektu

Akademia Agrobiznesu

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Ostródzki. Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnych pracodawców/przedsiębiorców w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie na kierunkach technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu oraz technik ogrodnik.

Planowanym efektem realizacji projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnych pracodawców/przedsiębiorców w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie na kierunkach technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu oraz technik ogrodnik poprzez modernizację/dostosowanie metod i treści kształcenia, podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 11 (6K/5M) n-li prowadzących kształcenie zawodowe, (w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu) oraz poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt/maszyny, zgodnie przeprowadzona diagnozą oraz rekomendacjami pracodawców/przedsiębiorców. Planowanym efektem projektu jest również zacieśnienie kooperacji między Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie, a pracodawcami, szkoła będzie mogła lepiej reagować na potrzeby pracodawców i dostosowywać ofertę edukacyjną do regionalnego rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. DOPOSAŻENIE SZKOLNYCH WARSZTATÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
 2. DOSTOSOWANIE METOD I TREŚCI NAUCZANIA DO ZAPOTRZEBOWANIA RYNKU PRACY:
 3. Kurs agrotronika
 4. Kurs spawacza
 5. Szkolenie NORMA PRO
 6. Szkolenie COREL DRAW
 7. Szkolenie ARCHICAD
 8. Szkolenie z obsługi programów INSERT GT

Wartość projektu: 3 813 731,94 zł

Wkład Unii Europejskiej: 3 241 672,14 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro