Nazwa projektu

Gotowi na wyzwanie

Opis

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki
  • Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
  • Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum nr 1 w Morągu, ich postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost wiedzy nauczycieli w zakresie kształcenia opartego na metodzie eksperymentu i projektu.  Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Morągu.

Realizowany jest on w trzech etapach:

  • I ETAP – to warsztaty opierające się na metodzie projektu eksperymentalnego z uwzględnieniem wprowadzanej innowacji. Działania te będą odbywały się w obrębie każdego z przedmiotów indywidualnie, zgodnie z przedstawionym programem. Na tym etapie wykorzystywane będą niezbędne pomoce dydaktyczne.
  • II ETAP – blok zajęć wyjazdowych m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Małej Chemii w Toruniu, Planetarium w Olsztynie, Centrum Hewelianum w Gdańsku, Oceanarium w Gdyni. Dzięki wyjazdom uczniowie zdobędą umiejętności praktycznej oceny predyspozycji edukacyjnej i zawodowej.
  • III ETAP – JEDYNKA PUBLISHING – zostanie wypracowane vademecum przedmiotów, mające na celu usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do właściwego przygotowania się uczniów projektu do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie będą także nagrywać cykl 5 jednostek lekcyjnych w ramach danego przedmiotu. Będą to kilkuminutowe filmy instruktażowe z realizacji zajęć, w oparciu o podstawę programową danego przedmiotu.

Projekt zakłada doposażenie pracowni szkolnych w niezbędne materiały dydaktyczne oraz kursy dla nauczycieli.

Planowanym efektem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez uczestnictwo w przewidzianych zajęciach, wzrost wiedzy nauczycieli poprzez realizację kursów oraz doposażenie pracowni szkolnych Gimnazjum nr 1 w Morągu.

Wartość projektu: 422 466,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 359 096,10 zł

Kategoria

Szkoły podstawowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro