Nazwa projektu

Hotelarz przyszłości

Opis

  • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
  • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Ostródzki. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy na kierunku technik hotelarstwa w wyniku unowocześnienia treści kształcenia i doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce oraz wzrost wiedzy u 2 nauczycieli/lek (2K/0M) poprzez nabycie kompetencji i umiejętności związanych z nauczanym zawodem do 12.2021 r.

Planowanym efektem realizacji projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnych pracodawców/przedsiębiorców w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu na kierunku technik hotelarstwa poprzez unowocześnienie metod i treści kształcenia, podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 2 nauczycieli oraz poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą oraz rekomendacjami pracodawców/przedsiębiorców.

Wartość projektu ogółem: 225 182,90 zł

Wkład UE: 191 405,46 zł

 

 

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

W realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro