Nazwa projektu

Informatyka dla ROLNIKA

Opis

  • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
  • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Ostródzki. Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji/kompetencji 4 nauczycieli/ek kształcenia zawodowego poprzez udział w specjalistycznych kursach oraz unowocześnienie treści kształcenia i doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie do 31.12.2021 r

Planowanym efektem realizacji projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnych pracodawców/przedsiębiorców w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie na kierunkach technik informatyki poprzez unowocześnienie metod i treści kształcenia, podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 4 nauczycieli oraz poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą oraz rekomendacjami pracodawców/przedsiębiorców. Planowanym efektem projektu jest również zacieśnienie kooperacji między Zespołem Szkół Rolniczych w Ostródzie, a pracodawcami –  szkoła będzie mogła lepiej reagować na potrzeby pracodawców i dostosowywać ofertę edukacyjną do regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Unowocześnienie treści kształcenia na kierunku technik informatyki
  2. Kursy dla nauczycieli/nauczycielek
  3. Doposażenie pracowni informatycznych

 

Wartość projektu ogółem: 444 463,62 zł

Wkład UE: 377 794,07 zł

 

 

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro