Nazwa projektu

Mój zawód-Moja pasja

Opis

 • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
 • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego u 46 uczniów/uczennic (20K/26M) z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie z kierunków: Technik agrobiznesu, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik weterynarii, Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Technik architektury krajobrazu, zgodnie z indywidualną diagnozą dostosowaną do potrzeb rynku pracy poprzez realizację diagnozy ucznia, kursów zawodowych oraz staży.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego przez uczestników/czki poprzez udział w diagnozie, kursach zawodowych oraz stażach a także zacieśnienie współpracy z pracodawcami regionalnego rynku pracy.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. DIAGNOZA UCZNIA
 2. KURS KOPARKO-ŁADOWARKI
 3. KURS SPAWANIA
 4. KURS GROOMINGU
 5. KURS KELNER/BARMAN
 6. KURS CUKIERNIK Z ELEMENTAMI CARVINGU
 7. KURS PROJEKTOWANIA OGRODÓW
 8. STAŻE DLA UCZNIÓW

 

Wartość projektu: 459 410,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 390 498,50 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro