Nazwa projektu

Pakiet maturzysty

Opis

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla Gospodarki,
  • Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
  • Działanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Wnioskodawcą jest Powiat Ostródzki. Celem projektu oraz planowanym efektem jest nabycie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji matematyczno-przyrodniczych u min. 38 uczniów/uczennic (19K/19M) Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu, poprzez realizację zajęć geograficznych, matematycznych, chemicznych, warsztatów z komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego i coachingu oraz wzrost wiedzy min. 8 nauczycieli/lek (7K/1M) poprzez realizację szkoleń sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych oraz nauczania metodą eksperymentu, a także doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt i narzędzia niezbędne do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb do 30 czerwca 2022 roku.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Doposażenie placówki;
  2. Szkolenia dla nauczycieli;
  3. Zajęcia dla uczniów: zajęcia geograficzne, matematyczne, chemiczne, warsztaty z komunikacji interpersonalnej, doradztwo zawodowe i coaching.

 

Wartość projektu ogółem: 425 026,08 zł

Wkład UE: 361 272,16 zł

 

 

Kategoria

Liceum Ogólnokształcące

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro