Nazwa projektu

Szkolimy z pasją

Opis

  • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2 KADRY DLA GOSPODARKI
  • Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

Wnioskodawcą projektu jest SENSUS Grzegorz Dygacz. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego u 56 ucz (46K/10M) z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu z kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa zgodnie z indywidualną diagnozą dostosowaną do potrzeb rynku pracy poprzez realizację diagnozy ucznia, kursów zawodowych oraz staży uczniowskich do 31.12.2022 roku.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia zawodowego przez uczestników/czki poprzez udział w diagnozie, kursach zawodowych oraz stażach a także zacieśnienie współpracy z pracodawcami regionalnego rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. DIAGNOZA UCZNIA;
  2. KURSY ZAWODOWE:
  3. STAŻE UCZNIOWSKIE.

 

Wartość projektu ogółem: 407 675,00 zł

Wkład UE: 346 523,75 zł

Kategoria

Szkoły zawodowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro