Nazwa projektu

Szkolne eksperymentowanie

Opis

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa-Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki
  • Działanie 2.2. Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
  • Poddziałanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

 

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Morąg. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u min. 62 uczniów/uczennic (34K/28M) ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie, poprzez realizacji zajęć dodatkowych i realizację wyjazdów edukacyjnych oraz wzrost wiedzy i kompetencji u 8 nauczycieli/nauczycielek (6K/2M) poprzez realizację kursów sprzyjających kształtowaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu, a także doposażenie placówki w okresie 01.01.2021-31.12.2021r.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie wzrost jakości kształcenia oraz wzrost motywacji i zaciekawienia naukami matematyczno-przyrodniczymi. W ramach projektu będzie realizowane doposażenie sal, kursy dla nauczycieli/lek przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia dla uczniów i uczennic.

W ramach projektu zaplanowano:

  • Kształcenie kadry pedagogicznej
  • Kreatywne zajęcia dla uczniów:
  • Warsztaty umiejętności
  • Doświadczenia z pasją
  • Świat cyberprzestrzeni
  • Wyjazdy edukacyjne

 

Wartość projektu ogółem: 386 555,91 zł

Wkład UE: 328 572,52 zł

 

 

Kategoria

Szkoły podstawowe

Status

Zrealizowany

Inne projekty w realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro