Nazwa projektu

Trójka w gotowości

Opis

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa-Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki
  • Działanie 2.2. Podniesienie jakości ofert edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
  • Poddziałanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

 

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Morąg. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u min. 64 uczniów (32K/32M)  uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu poprzez realizację zajęć dodatkowych, realizację wyjazdów edukacyjnych uzupełniających wędzę z zajęcia dodatkowych, doposażenie placówki i uzyskanie kompetencji/kwalifikacji oraz umiejętności uniwersalnych przez 14 n-li/ek(9K/5M) poprzez realizacje kursów z zakresu metod aktywizujących z zastosowaniem eksperymentu w nauczaniu przedmiotowym i rozwijanie umiejętności uniwersalnych w okresie: 01.08.2021-30.06.2022r.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie wzrost jakości kształcenia oraz wzrost motywacji i zaciekawienia naukami matematyczno-przyrodniczymi. W ramach projektu będzie realizowane doposażenie sal, kursy dla nauczycieli/lek przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic.

W ramach projektu zaplanowano:

  • Doposażenie placówki
  • Kształcenie kadry pedagogicznej
  • Zajęcia rozwijające dla uczniów
  • Twórcza inspiracja
  • Wyjazdy edukacyjne

 

Wartość projektu ogółem: 417 380,25 zł

Wkład UE: 354 773,21 zł

Kategoria

Szkoły podstawowe

Status

W realizacji

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro