Szkolenia BHP

Firma SENSUS realizuje kompleksowe szkolenia z zakresu BHP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla małych, średnich oraz dużych firm. Naszym celem jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, poznają oni przepisy BHP panujące na terenie zakładów pracy na danym stanowisku. Treści szkoleń zostają dopasowane do charakterystyki przedsiębiorstw, aby zagwarantować efektywność oraz zadowolenie klienta.

Zajmujemy się następującymi rodzajami szkoleń:

Instruktaż ogólny BHP

Celem szkolenia wstępnego ogólnego jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami i normami bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy, w tym również z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż ogólny przeprowadza się dla nowych pracowników, praktykantów oraz uczniów szkół zawodowych, którzy w danym zakładzie pracy przyuczają się do zawodu. Osobą, która realizuje niniejsze szkolenie, jest pracownik służby BHP, wykonujący zadania związane z BHP lub pracownik odpowiednio przeszkolony do tego, żeby zrealizować instruktaż.

Instruktaż stanowiskowy BHP

Zakres szkolenia stanowiskowego obejmuje zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami (czyli kierownik, mistrz czy brygadzista) lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy przeznaczony jest dla tych pracowników, którzy zostali lub zostaną zatrudnieni na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, a także dla pracowników przenoszonego na powyższe stanowiska oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i studentów odbywających praktykę studencką. Przyjmuje się, że szkolenie stanowiskowe powinno trwać przynajmniej 8 godzin lekcyjnych. Wyjątkiem jest szkolenie na stanowiskach administracyjno-biurowych – trwają 2 godziny lekcyjne. Po szkoleniu pracownik musi pozytywnie zdać sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy – dopiero wówczas może zostać dopuszczony do pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenia okresowe są przeprowadzane w celu aktualizacji wiedzy z zakresu BHP. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860) szkolenia te przeprowadza się dla:

  • pracodawców i osób na kierowniczych stanowiskach przynajmniej raz na 5 lat;
  • pracowników inżynieryjno-technicznych przynajmniej raz na 5 lat;
  • pracowników służby BHP przynajmniej raz na 5 lat;
  • pracowników na stanowiskach robotniczych minimum raz na 3 lata, jeżeli nie istnieje
  • ryzyko wystąpienia znacznych zagrożeń i minimum raz na rok w sytuacji, gdy takie zagrożenia występują;
  • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych szkolenia okresowe BHP przeprowadza się przynajmniej raz na 6 lat.

W ramach współpracy oferujemy wykwalifikowaną kadrę oraz planowość wykonania usługi.

Napisz do nas

Prywatność

Nasze biuro